Anslag till expropriation af Testholmen i Bohuslän

Utdrag ur Stiftelsen Lars Hiertas Minne protokoll vid dess styrelses ord. sammanträde den 24 mars 1916.

Närvarande: Styrelsens samtliga ledamöter

§ 14 Professor Einar Lönnberg begärde att ur Naturminnessmärkesfonden måtte anslås Tvåtusenfemhundra (2 500) kronor för att få Testholmen söder om Gåsö i Skaftö socken i Bohuslän förklarad som naturminnesmärke.

Denna intressanta holme hade länge varit bekant för sin stora mängd af jättegrytor i olika utvecklingsstadier och i olika storlekar, närmare beskrifna i Svenska Naturskyddsföreningens årsbok ”Sveriges Natur” af Hj. Östergren. Flera försök att inköpa holmen för framtida skydd hade skett, men de hade strandat på svårigheterna att erhålla samtycke af de många, 30-40 delägare, av hvilka flera vistades på utrikes ort. Holmen hade i senare tid upplåtits till stentäkt, hvilken upplåtelse visserligen af länsstyrelsen för tillfället blifvit annullerad, men ovisst var, hur länge förbudet hade gällande kraft. Enda säkra sättet att skydda Testholmen var att expropriera densamma, och expropriationsvärdet, kostnaderna och förklarandet som naturminnesmärke hade af sakkunnige beräknats till omkring 5000 kr. Hälften af detta belopp hoppades man erhålla af enskilda personer i Göteborg och Bohuslän, men återstående del af beloppet vore behöfligt att erhålla af Stiftelsen.

Styrelsens samtliga öfriga ledamöter förordade förslaget, och det begärda beloppet beviljades ur Naturminnesmärkesfonden, med villkor att rätt till expropriation beviljats och att återstående erforderligt belopp erhållits från annat håll.

                                                                          In fidem
                                                                          Gustaf Retzius

Godkänt och justerat vid ord. sammanträdet af styr. d. 23 Nov. 1916.
Likheten med originalet intygas
                                                           Gustaf Retzius
                                                           Sekreterare i styrelsen