Till Vetenskapsakademien, angående expropriation för naturskyddsändamål av Stora Testholmen i Skaftö socken av Göteborgs och Bohus län,

                                              Inkom den 12 april 1918

I skrivelse den 9 januari 1918 har Ni jämlikt § 75 i lagen om expropriation den 12 maj 1917 och under hänvisning till eder skrivelse bilagda handlingar anhållit om expropriation för naturskyddsändamål av Stora Testholmen i Skaftö socken av Göteborgs och Bohus län.

Till följd av remiss har vår befallningshavare den 13 mars 1918 avgivit uttalande i ärendet och därvid meddelat att vår befallningshavare genom kungörelse som upplästs i Skaftö församlings kyrka, lämnat vederbörande markägare och innehavare samt annan som kunde av expropriationen lida men, tillfälle att inom viss numera förfluten tid i ärendet avgiva yttrande utan att dock någon begagnat sig därav.

Då vi nu låtit oss föredragas detta ärende hava vi förklarat eder berättigad att för ifrågavarande ändamål i den ordning berörda stadgar expropriera Stora Testholmen och åligger det eder att inom ett år härefter fullfölja frågan om expropriation genom ansökning om stämning till domstol vid äventyr att expropriationsrätten upphör.

De vid Eder skrivelse fogade handlingar och karta återställas.

Stockholms slott den 5 april 1918

Gustaf                   Alfred Petersson