Till Kungl. Vetenskapsakademien

        

        Undertecknad överlemnar härmed som gåva till Kungl. Vetenskapsakademien ett bergsområde vid Lysekil (Stångehuvud-området) omfattande de å bifogade karta angivna utmarkslotterna nr 17, 19, 20, 21 B och C, 41, 42, 43 D, F, G och H, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, att såsom särskild stiftelse och för all framtid såsom ett naturminnesmärke bevaras. Stiftelsens namn är ”Carl och Calla Curmans stiftelse”.

        Vården av densamma omhänderhaves av en styrelse bestående av följande personer, nämligen:

      1. En representant inom min familj, vilken första gången utses av mig. Denna utser sedan sin efterföljare och så vidare framåt, men om så av någon anledning ej skulle ske, utse styrelsens övriga medlemmar en representant inom min familj, vare sig någon med mig besläktad eller besvågrad.

      2. En representant, utsedd av Kungl. Vetenskapsakademien.

      3. En representant, utsedd av Lysekils stad.

      4. En representant, utsedd av Lysekils badhusbolag.

        Såsom ordförande i styrelsen fungerar den av Vetenskapsakademien utsedde representanten, vilken även vid lika röstetal har utslagsröst.

        Styrelsen åligger övervaka, att området ifråga bevaras som ett naturminnesmärke, varvid särskild vikt lägges vid klippornas bevarande. Detta skall emellertid icke utgöra hinder för att styrelsen låter sig angeläget vara att vidtaga sådana åtgärder, att området kan bliva till trevnad för stadens och badortens befolkning (t.ex. genom underhåll och anläggning av vägar o.dyl.), dock utan att dess egenskap av naturminnesmärke därigenom åsidosättes eller skadas. Den inom området för närvarande befintliga sprängstenen skall i den mån tillgångarna det tillåta successivt bortrensas.

        Till bestridande av utgifterna för stiftelsen lämnar jag till Kungl. Vetenskapsakademien som gåva ett kapital om tiotusen (10 000) kronor, vilket skall förvaltas på samma sätt som sker med Akademiens övriga fonder. Av avkastningen skall årligen en femtedel läggas till kapitalet.

        När ovannämnda upprensningsarbeten äro fullbordade och styrelsen ej anser hela avkastningsbeloppet erforderligt för områdets vårdande, må överskottet av Vetenskapsakademien användas till naturskyddsändamål, helst inom Bohuslän, likartat det som stiftelsen avser att främja.

             Stockholm den 3 november 1925