Värdering af St. Testholmen

Undertecknade, anmodade av Hr doktor Hj. Östergren från Fiskebäckskil att afgifva vårt omdöme angående värdet af Stora Testholmen, en ö vid Gåsö i Orusts Västra härad af Bohuslän, få efter å platsen den 10 sistlidne september företagen besigtning afgifva följande utlåtande.

Stora Testholmen utgöres af en kal klippö. Bergmassan består af mycket grofkornig, lätt vittrande granit med mycket oregelbunden blandning af granitens vanliga beståndsdelar. Ungefär nio tiondelar af ön är i stor grad bemängd med s.k. ”katt”, det vill säga grofva ränder och gångar af föroreningar i sjelfva bergmassan, hvilka göra denna obrukbar för byggnadsändamål. Endast i nordöstra hörnet af ön finnes ett mindre bergparti, som kan användas till simpel byggnadssten, ehuru äfven denna sten är ojämn till färg och struktur. Ytinnehållet af holmen funno vi genom stegning vara cirka 13 tunnland. Då ön saknar jordbeklädnad, så förefinnas derstädes inga träd eller buskar, endast enstaka mindre växter i synnerhet i vissa af de å ön förefintliga många s.k. jättegrytorna. Då holmen saknar färskvatten och ligger långt från land är den olämplig för bebyggande, och då den saknar jord, är den olämplig för trädplantering.

För att få en skälig markvärdering å ön hafva vi utgått från ett köp af år 1909 å en lägenhet å Skaftölandet midt för St. Testholmen, hvilken lägenhet afsöndrats från Lilla Grönskhult, inköpts och bebyggts af Hr Professor L A Jägerskiöld, och utgöres af cirka 26 tunnland och har kostat i inköp 1100 kronor eller cirka 42 kronor per tunnland.

På ofvan anförda grunder jemte vår kännedom om granitindustrien hafva vi kommit till följande värde af Stora Testholmen:

a)                                           a)  Duglig granit                                              Kr 1500. –

b                      b)  Markvärde 13 tunnland á 42 kr                        546.–

                        Summa Kronor  2.046 .–

            hvilken summa vi anse skälig.

                                         Lysekil den 24 Sept. 1915

                J.G. Gunnerson                                       Andersson

               Ingeniör                                                    Inspektor

Tillbaka